Развојна проценка од 4 до 5 години

Моторен развој 

 • стои на една нога барем 2 секунди
 • најчесто дофаќа топка кога му ја дофрламе
 • претура сок од шише во чаша
 • сече со ножици со мала помош
 • учествува во подготовка на својот оброк (меша житарки со млеко)

 Когнитивен развој (учење, размислување и решавање проблеми)

 • препознава и именува основни бои
 • брои до 10 (дозволено прескокнување на некој број)
 • почнува да го разбира поимот за време
 • памти и раскажува делови од приказна
 • разликува исто од различно
 • црта човечка фигура со 4 дела
 • препишува неколку печатни букви
 • игра друштвени игри (меморија, домино…)
 • додека му читате, дава претоставки за идните настани во книгата

Јазик и комуникациски вештини

 • ја усвојува граматиката на мајчиниот јазик
 • пее детски песнички
 • раскажува пократки содржини
 • знае да си го каже целото име и презиме

Социоемоционален развој 

 • игра игри по улоги
 • креативно е, игрите кобајаги му се побогати
 • почесто сака да игра со други деца, отколку сам, соработува при играње
 • разликува што е вистина, а што измислено
 • има став за тоа што сака, или не сака

Црвени знаменца на дете од 4 до 5 год.

 • не може да скокне во место
 • не разликува вистинско од измислено
 • одбива да се дружи, повеќе сака да игра само
 • дава отпор при облекување, хранење и користење на тоалет
 • има проблем да раскаже нешто
 • не разбира вербален налог од три дела
 • не разликува исто од различно
 • говорот е неразбирлив за околината
 • не употребува правилно лични заменки (јас и ти)
 • ги губи вештините кои ги имало усвоено претходно

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top