Комуникација во семејството

Совети за вешто испраќање пораки:

Јасен и концизен: Да се биде јасен во комуницијата значи да се комуницира на начин кој е е лесен за се разбирање без конфузија или несигурност, додека пак да се биде концизен значи да се користат што е можно помалку зборови или гестови но сепак да се дадат потребните информации. Кога се соочуваме со тешки теми, некогаш помага прво да ги запишеме зборовите на лист, пред да ги искажеме, со што одлучуваме што е најдобро да кажеме.

Право кон поентата: Пораки кои се јасни кои веднаш преогаат кон поентата помагаат да се избегне конфузијата. Со други зборови, кажи го она што го мислисш и мисли го она што го кажуваш. Кога другите не можат да очекуваат од нас да им ја кажеме вистината, се уништува довербата во врската. Терапевтите поминуваат многу време со паровите и семејствата обидувајќи се да им помогнат да научат како да си ја кажуваат вистината едни на други за да можат да градат доверба во нивните односи.

Точно вистинскиот број на информации: Споделување на вистинскиот број на информации, базирано на годините и на емоционалната состојба на слушачите е важно поради нивната можност да ги процесираат информациите без да им бидат тешки за разберање. Тајмингот е се: Биди свесен за тоа кога некоја конверзација не треба да биде покрената. Кога ти или другата личност си тажен, лут, уморен или под стрес, тогаш можеби не е надјобро време да се дискутира некоја сензитивна тема

Совети за примање пораки:

Слушај тивко: Тивко слушање значи да не се прекинува и ги вклучува сите невербални пораки испратени од примачот до испраќачот преку акции како што се следење, фацијални експресии и климање со главата.

Слушај рефлективно: Рефлективно слушање ги вклучува одговорите коишто му дозволуваат на испраќачот да примети дека всушност примачот слуша, како парафразирање или користење на поврзувачки зборови, како навистина? Или и што се случи понатаму? Или леле, тоа звучи како да болело? Слушајте да пронајдете заедничка основа: побарајте поени на договор наместо на несогласување за постигње на целосна победа-победа ситуација за врската.

Развивање на култури комуникациски компетенции: Квалификуваните комуникатори се свесни дека другите можат да комуницираат поинаку од оној начин на кој тие тоа го прават. Насмевки, емоционални експресии, движења на главата, седење /клекнување, ракување со раце, контакт со очите, тишина, паузи, вербални изрази, волумен, интензитет и директност може да значи различни работи за луѓето од различни културни групи. Добивање на компетенции да можеме да ги разбереме културните нијанси и како да комуницираме со различните културни групи е важно со цел да можеме да создадеме средина каде што сите се чувствуваат ценети, восхитувани, доверливи и почитувани како и слободен да се изразуват отворено, без оглед на нивната културна позадина или наследство.

Зајакнување на нашите комуникациски вештини и моделирањето на овие вештини со нашите клиенти гради доверба и им помага ним да ја разберерат важноста на здравата комуникација и здравите односи/врски. Споделување на информации за здравата комуникацијата со клиентите им помага ним да научат и моделираат сопствени здрави комуникациски вештини за нивните семејства

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top