Детски развој

Што претставува развојна проценка?

Преку развојната проценка се овозможува идентификување на развојните постигнувања кај детето во следниве области: моторна, когнитивна, говорна и социо-емоционална област. Оваа проценка служи како индикатор кој укажува на постоење на одредено отстапување во развојните постигнувања кои се очекуваат од детето согласно неговата возраст. Секое отстапување бара понатамошни испитувања, дијагностички постапки и евалуации од страна на стручни лица.

Прочитајте што треба да шрави детето на одредена возраст и кои се црвените знаменца кои можеби покажуваат на одредени отстапувања.

Scroll to Top